Institut pozitivní systémové psychoterapie a ambulance ARCANA

Náš institut působí od roku 1998, kdy původně vznikl Česko-německý institut pozitivní psychoterapie, jeden z více než tří desítek institutů a center pozitivní psychoterapie, jež rozvíjejí svou činnost po celém světě. V roce 2008 byl přejmenován na Institut pozitivní systémové psychoterapie.

Jeho mateřskou základnou je World Association for Positive Psychotherapy, kterou založil otec pozitivní psychoterapie Nossrat Peseschkian.

Pozitivní systémová psychoterapie, jejímž autorem je Jiří Kulka,  navázala na pozitivní psychoterapii Peseschkianovu, kterou však postavila na základ obecné teorie systémů a kybernetiky a obohatila o systémovou teorii osobnosti a teorii štěstí, které ve výchozí teorii chyběly. PSP dále zahrnula do svého oboru pozitivní psychologii a ájurvédu. Tím vznikl nový směr, ne-li psychoterapie jako takové, pak jistě v rámci psychoterapie pozitivní.

Pozitivní systémovou psychoterapii vymezujeme

jako odbornou zdravotnickou disciplínu na pomezi psychologie a medicíny. Jejím cílem je pomoci každému, tedy zcela zdravému i nemocnému, člověku najít jeho vlastní cestu ke šťastnému životu. Udržování tělesného i duševního zdraví je stejně důležité jako jeho náprava v případě poruchy nebo choroby. Člověka přitom chápeme jako celostní systém, jehož podsystémy těla, duše a ducha jsou neodlučitelně spjaty.

Pozitivní systémová psychoterapie vychází z harmonie

motivační, výkonové, jáské a charakterové struktury osobnosti, které díky adaptaci a seberealizaci směřují k vlastnímu štěstí. Pokud je cesta ke štěstí narušena anebo ji jedinec nedokáže sám nalézt, psychoterapie jej provází na jeho cestě. Podle teorie H (Kulkova teorie štěstí) identifikujeme u štěstí čtyři dimenze – radost, blaženost, sebenaplnění a smysluplnost života.

Pozitivní systémová psychoterapie odmítá diagnostické škatulkování

a primárně se táže po problémech a potížích, které pak řeší. Je naprosto tolerantní, nehodnotící a pozitivní v tom smyslu, že na osobnosti a jejím životě hledá jejich pozitivní stránky, rezervy a celkový duchovní potenciál.

Pozitivní systémová psychoterapie odmítá medicínu,

která se soustřeďuje pouze na odstraňování symptomů. Problémy má vždy celý, nedělitelný, individuální člověk. Proto akceptujeme také některé postupy, jež využívá alternativní medicína. Jen dáváme pozor, aby nebyly v rozporu s aktuálním vědeckým poznáním a etikou. Jsme tedy pro nejšířeji založenou spolupráci různých odborníků (multidisciplinární přístup).

Další informace nalezne případný zájemce na naší stránce v části  PSYCHOLOGIE, v oddíle Texty (viz nahoře) a na adrese: www.positum.org

Pracujeme s dospělými i dětmi, se skupinami, s celými rodinami i pracovními kolektivy.

Pro lepší představu,
u dospělých například odstraňujeme:

 • neobvyklé nebo nepříjemné myšlenky,
 • stydlivost a strachy, úzkost a trému,
 • depresivní nálady,
 • pocity méněcennosti a vlastní nejistoty,
 • nedostatek sebeprosazení,
 • nesoustředěnost,
 • nesnášenlivost, výbuchy hněvu, žárlivost,
 • nepříjemné pocity,
 • problémy s lidmi, konflikty,
 • pocity osamělosti,
 • stresy, nechuť k životu,
 • špatné sebeovládání,
 • pocity nedůvěry a pronásledování,
 • různé tělesné bolesti, bušení srdce, červenání,
 • nespavost,
 • sexuální problémy
 • a další nervové a psychické poruchy osobní, manželské, rodinné, pracovní atd.

Práce s dětmi:

Pokud to nenaruší léčbu, pracujeme s dětmi za přítomnosti rodičů. Rodinné prostředí pokládáme za přirozený kontext léčby. Jestliže rodina chybí, je také možno pracovat za jiných podmínek. Na návštěvy k nám se děti mají těšit.

U dětí napravujeme či léčíme například:

 • neposednost,
 • nesoustředěnost,
 • přecitlivělost,
 • bojácnost, úzkosti, strachy, noční děsy,
 • zuřivost a vztekání,
 • přílišnou uzavřenost,
 • špatné mluvení, koktavost,
 • pomočování,
 • přehnané mrkání, škubání rameny,
 • neprospívání, záškoláctví, krádeže, lhaní,
 • poruchy příjmu jídla,
 • vývojové poruchy,
 • citové problémy
 • a další nervové a psychické potíže.
Nahoru