O nás

ARCANA, společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj

Štěstí je těžko hledat v sobě, a nelze ho najít jinde...

ARCANA
realizuje odborné aktivity, které přispívají ke zlepšení života. Charakterizují je pojmy jako kvalita života, spokojenost se životem, pohoda, blaho, štěstí (quality of life, satisfaction with life, wellness, well-being, welfare, happiness).

Původ názvu
Latinským slovem "arcanus" označovali Římané vše, co je tajemné a kouzelné. Tajemství se skrývalo také za slovem "arkánum". Sacrum Cereris arcanae znal ve starověku a středověku každý jako obřad tajemné Cerery, bohyně setby a úrody.

Pojem "arkánum" se používá v hermetismu jednak ve spojení s tarotem (78 karet určených k různým hermetickým účelům) a jednak ve spagyrii (základ hermetického lékařství: spagyrické léčebné přípravky, arkána, se sestavují z tzv. kvintesencí, tj. "duchovních podstat" různých látek). Nejvyšším arkánem byl "kámen mudrců" (lapis philosophorum). Hermetičtí lékaři (viz Paracelsus) byli proto také nazýváni "arkanisté" nebo "arkanologové".

Název "arcana" (v sanskrtu vysloveno "arčana") má ovšem také staroindické kořeny. V hinduismu představuje uctívání Boha takovým způsobem, kdy jsou všechny smysly obráceny k Nejvyšší Božské Osobě a zaměstnány službou nejvyššímu.

Mnohé napoví také přehled následujících sedmi sanskrtských slov:
arká - slunce, sluneční záření, sluneční bůh, chvalozpěv, zpěvák, penis erectus, calotropis gigantea (strom),
arkadža - pocházející od slunce,
arkín - zářící, chvalozpěvný,
árčati - zářit, chválit,
arčana - uctívání,
arča - socha božstva, relikvie,
arčí - paprsek, plamen.

Kdo jsme
ARCANA byla založena v roce 1990, nejprve jako psychologická poradna, posléze jako Společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj, při níž působí Institut pozitivní systémové psychoterapie (dříve Česko-německý institut pozitivní psychoterapie úzce spolupracující s akademií N. Peseschkiana z Wiesbadenu) a Brněnský institut grafoanalýzy. Oba instituty působí v oblasti praxe, vědeckého výzkumu a vzdělávání. Z celé řady kursů a vzdělávacích akcí je třeba vyzvednout trénování paměti a mozku (MMT). Okrajově se věnujeme koučinku a personální činnosti. Velmi vytížená je ambulance klinické psychologie a psychoterapie, kterou prošlo již několik tisíc klientů.

Odborné jádro společnosti tvoří J. Kulka, R. Fajtová, K. Kopřivová a donedávna také L. Kazda(+), k dalším spolupracovníkům patří nebo patřili především U. Boessmann, G. Hübner, T. Jossé,  M. Katzensteiner, T. Kornbichler, J. Okoro, N. Peseschkian(+) a V. Slabinskij.

Co poskytujeme
Nabízíme veškeré služby psychologické (diagnostické, terapeutické, tréninkové a poradenské), dále služby grafologické, personalistické, publicistické a různé vzdělávací akce. Zvláštní servis poskytujeme uměleckým osobnostem a lidem zabývajícím se kreativní činností. Další naší specialitou je studium psychologie internetu a sociálních médií. U nás je možno objednat testování použitelnosti webu (usability testing of web).

Čím se lišíme od jiných
Navzdory respektu k vědecké metodě nepokládáme vědu za jediné možné poznání. K vědění vede také ještě jiná cesta – mystická. Vědecké kritérium praktického ověření (verifikace) však platí také pro mystiku, která nesmí být s vědou v rozporu. Kosmická inteligence je jedna.  
V naší práci se proto snoubí vědecké metody s metodami alternativními a systémový přístup s přístupem celostním, holistickým. Toto rozdělení někteří odborníci – stejně jako my – ani neuznávají.

Za čtyřicet let výzkumné práce jsme dospěli k vlastní, původní teorii životního štěstí, k systémové teorii osobnosti a pozitivnímu přístupu. Tento nechápeme naivně jako nasazení růžových brýlí a sebeklam. Jde o celek (=positum) a v něm o prioritu dobrého před špatným, pravdy před lží a v praktickém životě o správné před chybným. Podle tohoto přesvědčení je zlo omyl, bolest je náš kamarád a trápení je náš učitel.

I když je náš přístup originální, lze vysledovat jeho přechůdce či inspirátory. Jsou to mystická filozofie a alternativní medicína (zejm. zen buddhismus a ájurvéda), obecná teorie systémů a kybernetika, humanistická psychologie, pozitivní psychologie a pozitivní psychoterapie. Do svých teorií a praktických postupů však dokážeme začlenit vše, co se ukáže být jako přínosné.

Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.

je zakladatelem společnosti ARCANA a koordinátorem jejích činností. Absolvoval vědeckou výchovu a získal řadu hodností (doktorát, kandidaturu věd a docenturu na FF UJEP, nyní MU, a JAMU). Akreditované kvalifikace a kompetence získal v oblastech klinická psychologie, psychoterapie, školská a poradenská psychologie, grafologie, muzikologie, estetika a teorie umění, klasická kytara a učitelství hudby.

Z hlediska organizačního je ředitelem Institutu pozitivní systémové psychoterapie a Brněnského institutu grafoanalýzy. Vedle toho provozuje ambulanci klinické psychologie a psychoterapie, nestátní zdravotnické zařízení. V neposlední řadě je autorem a provozovatelem vlastního systému MMT, tj. tréninku paměti a mozku.

Nahoru